Inspekce hřebců

V souladu se schváleným Šlechtitelským programem a Řádem plemenné knihy může být do Třídy 1, nebo Třídy 2 plemenné knihy zapsané pouze potomstvo rodičů, kteří jsou zapsáni ve Třídě 1, nebo ve Třídě 2. Potomstvo klisen, nebo hřebců zapsaných ve Třídě 3 se nemůže účastnit inspekcí a zůstává tak doživotně zapsáno ve Třídě 3. Proto je důležité, aby chovatelé se svými hřebci absolvovali inspekci před jejich zařazením do chovu.

Šlechtitelský program, Řád plemenné knihy a další dokumenty jsou dostupné na www.connemarapony.cz

Inspekce hřebců se mohou účastnit hřebci, kteří splňují následující kritéria:

 1. Oba rodiče hřebce jsou zapsáni ve Třídě 1, nebo ve Třídě 2 plemenné knihy pro Connemara pony.
 2. Hřebec je v daném roce tříletý a starší.
 3. Hřebec musí být zapsaný v Ústřední evidenci

Průběh inspekce:

 1. Hřebci jsou během inspekce předvedeni v přirozeném stavu, tzn. s neostříhanou srstí a s nezapletenou hřívou, nebo ohonem. Všichni hřebci musí být v dobrém výživovém stavu, vyčištění, upravení a s upravenými kopyty. Hřebci se předvádí na uzdečce s nánosníkem.
 2. Hřebec je v průběhu inspekce změřen pověřenou osobou, dále se ověří číslo mikročipu a skutečnost, že popis hřebce v průkazu odpovídá předvedenému hřebci.
 3. V případě, že hřebec nemá v průkazu zapsán HWSD status, provede pověřená osoba odběr vzorku za účelem provedení HWSD testu.
 4. Hřebec absolvuje předvedení před komisí inspektorů. Hřebec bude hodnocen z hlediska typu, exteriéru a mechaniky pohybu a bude proveden lineární popis. Nejprve se hřebec předvede ve výstavním, nebo zootechnickém postoji, následně bude předvádějící požádán o předvedení hřebce v kroku a v klusu na ruce. Po absolvování předvedení na ruce bude hřebec předveden v pohybu ve volnosti.
 5. Hřebec absolvuje zkoušku skokových schopností ve volnosti (plánek skokové řady je uveřejněn na www.connemarapony.cz.
 6. Hřebec absolvuje veterinární inspekci předepsanou ICCPS. Pokud by veterinární lékař u hřebce vady nebo dalších onemocnění, která nejsou u plemenných zvířat žádoucí poznamená tuto skutečnost do protokolu. V takovém případě by hřebec neprošel veterinární inspekcí a zůstal by zapsán ve Třídě 3. Součástí veterinární prohlídky je i předvedení na lonži v kroku, klusu a cvalu, na které musí být hřebci dobře připraveni.
 7. Hřebec musí být na inspekci připraven. Pokud není schopen předvedení v postoji, nebo pokud svým chováním ohrožuje bezpečnosti inspektorů, nebo vodiče mohou inspektoři hřebce z inspekce vyloučit.
 8. Na základě dosažených výsledků bude hřebec v případě úspěšného absolvování inspekce zařazen do příslušné Třídy plemenné knihy.

Třída 1: Do Třídy 1 budou zařazeni hřebci, kteří splňují následující kritéria:

 • Jejich KVH je v rozmezí 128 cm – 148 cm;
 • absolvovali lineární popis;
 • získali minimální známky pro zápis do Třídy 1;
 • úspěšně absolvovali veterinární inspekci

Třída 2: Do Třídy 2 budou zařazeni hřebci, kteří splňují následující kritéria:

 • Jejich KVH je nižší než 128 cm, nebo vyšší než 148 cm;
 • absolvovali lineární popis;
 • získali minimální známky pro zápis do Třídy;
 • úspěšně absolvovali veterinární inspekci

Třída 3: ve Třídě 3 zůstanou hřebci, kteří

 • Nebyli předvedeni k inspekci;
 • Nezískali minimální počet bodů pro zápis do Třídy 1, nebo do Třídy 2;
 • Neabsolvovali veterinární inspekci, nebo neprošli veterinární inspekcí