Inspekce klisen

V souladu se schváleným Šlechtitelským programem a Řádem plemenné knihy může být do Třídy 1, nebo Třídy 2 plemenné knihy zapsané pouze potomstvo rodičů, kteří jsou zapsáni ve Třídě 1, nebo ve Třídě 2. Potomstvo klisen, nebo hřebců zapsaných ve Třídě 3 se nemůže účastnit inspekcí a zůstává tak doživotně zapsáno ve Třídě 3. Proto je důležité, aby chovatelé se svými klisnami absolvovali inspekci před jejich zařazením do chovu.

Šlechtitelský program, Řád plemenné knihy a další dokumenty jsou dostupné na www.connemarapony.cz

Inspekce klisen se mohou účastnit klisny, které splňují následující kritéria:

 1. Oba rodiče klisny jsou zapsáni ve Třídě 1, nebo ve Třídě 2 plemenné knihy pro Connemara pony.
 2. Klisna je v daném roce dvouletá a starší. K inspekci lze tedy předvést i starší zvířata
 3. Klisna musí být zapsaná v Ústřední evidenci

Průběh inspekce:

 1. Klisny jsou během inspekce předvedeny v přirozeném stavu, tzn. s neostříhanou srstí a s nezapletenou hřívou, nebo ohonem. Všechny klisny musí být v dobrém výživovém stavu, vyčištěné, upravené a s upravenými kopyty. Klisny se předvádí na ohlávce, nebo uzdečce s nánosníkem.
 2. Klisna je v průběhu inspekce změřena pověřenou osobou, dále se ověří číslo mikročipu a skutečnost, že popis klisny v průkazu odpovídá předvedené klisně.
 3. V případě, že klisna nemá v průkazu zapsán HWSD status, provede pověřená osoba odběr vzorku za účelem provedení HWSD testu.
 4. Klisna absolvuje předvedení před komisí inspektorů. Klisna bude hodnocena z hlediska typu, exteriéru a mechaniky pohybu a bude proveden lineární popis. Nejprve se klisna předvede ve výstavním, nebo zootechnickém postoji, následně bude předvádějící požádán o předvedení klisny v kroku a v klusu.
 5. Klisna absolvuje veterinární inspekci. Během inspekce zkontroluje veterinární lékař skus a celkový zdravotní stav klisny. Pokud by veterinární lékař u klisny shledal známky předkusu, podkusu, nebo dalších onemocnění, která nejsou u plemenných zvířat žádoucí poznamená tuto skutečnost do protokolu. V takovém případě by klisna neprošla veterinární inspekcí a zůstala by ve Třídě 3.
 6. Klisna musí být na inspekci připravena. Pokud klisna není schopna předvedení v postoji, nebo pokud svým chováním ohrožuje bezpečnosti inspektorů, nebo vodiče mohou inspektoři klisnu z inspekce vyloučit.
 7. Na základě dosažených výsledků bude klisna zařazena do příslušné Třídy plemenné knihy.

Třída 1: Do Třídy 1 budou zařazeny klisny, které splňují následující kritéria:

 • Jejich KVH je v rozmezí 128 cm – 148 cm;
 • absolvovaly lineární popis;
 • získaly minimální známky pro zápis do Třídy 1;
 • úspěšně absolvovaly veterinární inspekci

Třída 2: Do Třídy 2 budou zařazeny klisny, které splňují následující kritéria:

 • Jejich KVH je nižší než 128 cm, nebo vyšší než 148 cm;
 • absolvovaly lineární popis;
 • získaly minimální známky pro zápis do Třídy;
 • úspěšně absolvovaly veterinární inspekci

Třída 3: ve Třídě 3 zůstanou klisny, které:

 • Nebyly předvedeny k inspekci;
 • Nezískaly minimální počet bodů pro zápis do Třídy 1, nebo do Třídy 2;
 • Neabsolvovaly veterinární inspekci, nebo neprošly veterinární inspekcí